Thích Hạnh Niệm

1 – Thức Xoa Ma Na Ni Thích Nữ Hạnh Niệm
Thức Xoa Ma Na Thích Nữ Hạnh Niệm
Thế Danh: Huỳnh Thị Dậu
Pháp Danh: Diệu Niên
Pháp Tự: Hạnh Niệm
(bán thế) xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di Ni: Ngày 5.5.1988
Viên tịch: Ngày 03.01.1998

>>>

Thức Xoa Thích Nữ Hạnh Niệm - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Tịnh

2 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Tịnh
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Tịnh
Thế Danh: Âu Thị Ba
Pháp Danh: Diệu Thái
Pháp Tự: Hạnh Tịnh
Pháp Hiệu (?)
(bán thế) xuất gia: Năm 1988
Thọ Sa Di: Ngày 4.5.1990
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 30.7.1994
Viên tịch: Ngày 04.01.1998

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Tịnh - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Châu

3 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Châu
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Châu
Thế Danh: Đỗ Thị Mượn
Pháp Danh: Tâm Quảng
Pháp Tự: Hạnh Châu
Pháp Hiệu: Giác Ngọc
(bán thế) xuất gia: năm 1988
Thọ Sa Di Ni: Ngày 4.5.1990
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 30.7.1994
Viên tịch: Ngày 5.9.2009. Thượng thọ 90 tuổi.

>>>

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Châu - Đệ tử HT Phương Trượng

Thích Hạnh Như

4 – Sa Di Ni Thích Nữ Hạnh Như
Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hạnh Như.
Thế Danh: Lê Thị Tâm
Pháp Danh: Diệu Giác
Pháp Tự: Hạnh Như,
(Bán thế) xuất gia: Ngày 23.5.1992,
Thọ Sa Di: Ngày 4.9.1993.
Viên tịch: Ngày 09.07.1996 tại Roma.

>>>

Sa Di Ni Thích Nữ Hạnh Như - Đệ tử HT Phương Trượng