Giảng pháp trên Zoom

Thầy Đệ Tử Y Chỉ Pháp Hiệu là Giác Văn (Chân Pháp Cẩn) Đại Học Berkley California, Hoa Kỳ, giảng … >>>

Chân Thành Niệm Ân và Cảm Tạ

Việt Nam ngày 7 tháng 7 năm 2020 Nam mô A Di Đà Phật Toàn thể Tang gia hiếu quyến … >>>

ẤN TỐNG Quyển sách thứ 67 của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển với nhan đề là: “Vua là Phật, Phật là Vua“

Tác phẩm nầy có rất nhiều điểm đặc biệt mà Quý Vị Phật Tử cũng như không Phật Tử cần … >>>

Chùa Viên Âm (Nürnberg): Thư Kêu Gọi (cập nhật)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chi Bộ Đức Quốc e.V. (gemeinnütziger Verein) Niệm Phật Đường Viên Âm … >>>