Nghi Thức Cầu An (âm – nghĩa) (cập nhật)

NGHI THỨC CẦU AN (Kinh Phổ Môn) NIỆM HƯƠNG (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay … >>>

Nghi Thức Tụng Kinh Kim Cang (cập nhật)

LƯ HƯƠNG TÁN Hương vân di bố, Thánh đức chiêu chương, Bồ-đề tâm quảng mạc năng lường, Xúc xứ phóng … >>>

Hồng Danh Bửu Sám (nghĩa)

Hồng Danh Bửu Sám  [Bát Thập Bát Phật Đại Sám Hối Văn Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 … >>>

1 2 3