Kính gửi: Ban Biên Tập Báo Viên Giác
Trích yếu: V/v thông báo địa chỉ mới của chúng tôi:

Họ
Tên
Số Hiệu Đọc Giả (SHDG)
Email
Telefon
Địa chỉ cũ
Đia chỉ mới
Ngày Tháng Năm

(Quý vị dựa theo mẫu đơn này điền vào và gởi qua email: baoviengiac@viengiac.de. Chân thành cám ơn quý vị. Ban Biên Tập Báo Viên Giác. Tel: 0511 8796311)