Thich_ThongTri

Tỳ kheo Thích Thông Trí

Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện |

1 – Tỳ kheo Thích Thông Trí
Thế Danh: Phạm Tiến Cường
Pháp Danh: Phúc Thịnh
Pháp Tự: Thông Trí
Pháp Hiệu: Phước Huệ
Sinh: Ngày 27.05.1987
Xuất gia: 04.12.2013
Thọ Sa Di: 04.12.2013
Thọ Tỳ Kheo: 30.10.2014

Xem (3629)