Thich_ThongTanh

Tỳ kheo Thích Thông Tánh

Đệ tử Thầy Hạnh Nguyện |

2 – Tỳ kheo Thích Thông Tánh
Thế Danh: Nguyễn Văn Thanh
Pháp Danh: Minh Tịnh
Pháp Tự: Thông Tánh
Pháp Hiệu: Phước Thọ
Sinh: Ngày 03.03.1992
Xuất gia: 04.12.2013
Thọ Sa Di: 04.12.2013
Thọ Tỳ Kheo: 30.10.2014
Viên tịch: 1.9.2020 (14.7 Canh Tý)

Xem (3871)