Thich_ThongLuat

Tỳ kheo Thích Thông Luật

Đệ tử Thầy Hạnh Định |

1 – Tỳ kheo Thích Thông Luật
Thế Danh: Lê Xuân Phú
Pháp Danh: Đồng Quý
Pháp Tự: Thông Luật
Pháp Hiệu: Giác Tri
Sinh: Năm 28.02.1992
Xuất gia: 19.10.2006
Thọ Sa Di: 10.12.2013
Thọ Tỳ Kheo: 27.06.2016

Xem (4042)