Thich_DongThanh

Tỳ Kheo Thích Đồng Thành

Đệ tử Thầy Hạnh Định |

2 – Tỳ Kheo Thích Đồng Thành
Thế Danh: Nguyễn Văn Hải
Pháp Danh: Đồng Thành
Pháp Tự: Thông Thành
Pháp Hiệu: Giác Thành
Sinh: Năm 1988
Xuất gia: Ngày 07.04.2010
Thọ Sa Di: Ngày 31.3.2013
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 20.04.2015

Xem (3924)