Thích Thông Chu

Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chu

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

1. Thế danh: Dương Ngọc Bích
Sanh: 16.8.1981
Pháp danh: Đồng Thụy
Pháp tự: Thông Chu – 通賙
Pháp hiệu: Phi Chu – 非賙
Xuất gia: 28.9.2008
Thọ Sa Di Ni: 17.10.2008
Thọ Thức Xoa: 09.9.2011
Thọ Tỳ Kheo Ni: 22.10.2013

Xem (4985)