Thích nữ Thông Chiêu

Tỳ Kheo Ni Thích Thông Chiêu

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

2. Thế danh: Huỳnh Bích Trâm
Sanh: 18.8.1981
Pháp danh: Đồng Lạc
Pháp tự: Thông Chiêu – 通昭
Pháp hiệu: Phi Chiêu – 非昭
Xuất gia: 21.12.2010
Thọ Sa Di Ni: 03.2.2011
Thọ Thức Xoa: Năm 2014
Thọ Tỳ Kheo Ni: 04.4.2017

Xem (5290)