ThichNuNhuVien

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Viên

Sư Muội của HT Phương Trượng |

*Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Như Viên
(Sư Muội của HT Phương Trượng)
( Đệ tử 5 giới của HT thượng Long hạ Trí,
Chùa Viên Giác – Hội An)
Thế danh: Nguyễn Thị Lệ Thu
Pháp danh: Thích Nữ Như Viên
Xuất gia : Năm 1966
Thọ Sa Di Ni: Năm 1968
Thọ Thức Xoa Ma Na: Năm 1973
Thọ Tỳ Kheo Ni: Năm 1977
Viện chủ chùa Viên Quang, Tubingen, Đức Quốc.

Xem (3887)