Tịnh Hạnh Nhân Đồng Viên

Đệ tử Thầy Hạnh Giới |

3 – Tịnh Hạnh Nhân Đồng Viên
Thế danh: Lữ Huỳnh Hoài Nam Benjamin
Pháp danh: Viên Đồng (quy y Tam Bảo với Sư Bà TN. Diệu Tâm, Chùa Bảo Quang, Hamburg), nay là Đồng Viên.
Sanh: 1990
Xuất gia: 09.02.2020

Sau khi tốt nghiệp trung học, học tiếp ngành kinh tế thương mại, làm việc 9 năm cho một công ty lớn tại Đức. Sau đó 3 năm tự lập và từ năm 2016 trở đi làm công việc từ thiện tại Đức, Nepal, Việt Nam và Thái Lan.
Hiện nay đang tu học tại Tịnh Thất Viên Lạc.

Xem (1242)