Thích Thông Trụ

Thích Thông Trụ

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

1. Thế  Danh: Nguyễn Luân Đôn
Sanh: 18.4.1979
Pháp Danh: Đồng Tâm
Pháp Tự: Thông Trụ – 通住
Pháp Hiệu: Phi Trụ – 非住
Xuất gia: 31.8.2003,
Thọ Sa Di: 31.8.2004,
Thọ Tỳ Kheo: 26.6.2008.

Xem (5617)