Thích Thông Triển

Thích Thông Triển

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

7. Thế Danh: Lưu Thế Dũng
Sanh: 13.5.1970
Pháp Danh: Quảng Đạt
Pháo tự: Thông Triển – 通展
Pháp hiệu: Phi Triển – 非展
Xuất gia: 06.8.2012
Thọ Sa Di: 30.12.2012
Thọ Tỳ Kheo: 27.10.2014

Xem (5205)