Thích Thông Triêm

Thích Thông Triêm

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

Xem (1038)

11 Tỳ Kheo Thích Thông Triêm (Bán thế xuất gia) Thế Danh Nguyễn Tuấn Anh – Pháp Danh Thiện Phát, sanh tại Hà Tây (1966) và đã sang Đức 1987 dưới dạng làm việc sau khi tốt nghiệp cấp ba. Năm 1995 lần đầu đến chùa thỉnh tôn tượng Đức Quán Thế Âm về thờ với niềm tín ngưỡng dân gian, sau đó chú thường lui tới chùa vào những ngày yên tĩnh để tìm sự an bình của tâm. năm 2002 tình cờ thỉnh được quyển Phật Học Phổ Thông nơi bàn kết duyên kinh sách ở chùa Viên Giác, đọc được sự trao đổi giữa ngài A Nan với đức Phật về tâm bỗng nhiên có thích thú với Phật Pháp. Đã trải qua hai lần hôn phối, cảm thấy đời thế tục nhạt nhẽo nên đã phát nguyện xuất gia và xin vào chùa Viên Giác cuối năm 2008 để tìm hiểu đời sống xuất gia. Đến năm 2009 chánh thức gặp sư phụ của chú để xin theo thầy xuất gia và khi sư phụ chú về lại Đức vào tháng 04.2010 để thành lập tu viện Vô Lượng Thọ chú đã về đây để tập sự xuất gia. Mùa thu 2011 chú đã được thọ giới Sa Di sau gần một năm làm tịnh hạnh nhơn. Cuối năm 2013 thầy đã được nhận giới tỳ kheo tại Tỳ Xá Ly Ấn Độ.

Xem (1038)