Thích Thông Triêm

Thích Thông Triêm

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

6. Thế Danh: Nguyễn Tuấn Anh
Sanh: Năm 18.6.1966
Pháp Danh: Thiện Phát
Pháp tự: Thông Triêm – 通霑
Pháp hiệu: Phi Triêm – 非霑
(Bán thế )Xuất gia: 30.7.2010
Thọ Sa Di: 09.9.2011
Thọ Tỳ Kheo: 22.10.2013

Xem (5587)