Thích Thông Trì

Thích Thông Trì

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

2. Thế Danh: Phạm Cao Tuấn
Sanh: 09.3.1986
Pháp Danh: Minh Tú
Pháp Tự: Thông Trì – 通遲
Pháp Hiệu: Phi Trì – 非遲
Xuất gia: 4.9.2005
Thọ Sa Di: 7.9.2006
Thọ Tỳ Kheo: 10.9.2011.

Xem (5923)