Thích Thông Tránh

Thích Thông Tránh

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

4. Thế Danh: Nguyễn Cam Bích
Sanh: 19.12.1990
Pháp Danh: Đồng Đức
Pháp Tự: Thông Tránh – 通諍
Pháp Hiệu: Phi Tránh – 非諍
xuất gia: 06.2.2008
Thọ Sa Di: 26.6.2008
Thọ Tỳ Kheo: 10.9.2011

Xem (5125)