Thích Thông Trạm

Thích Thông Trạm

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

5. Thế Danh: Nguyễn Văn Ngộ
Sanh: 01.1.1962
Pháp Danh: Đồng Lý
Pháp Tự: Thông Trạm – 通湛
Pháp Hiệu: Phi Trạm – 非湛
(Bán thế) Xuất gia: 06.2.2008
Thọ Sa Di: 23.7.2009
Thọ Tỳ Kheo: 10.9.2011

Xem (5041)