Thích Thông Trạch

Thích Thông Trạch

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

3. Thế Danh: Từ Quý Long
Sanh: 19.08.1970
Pháp Danh: Đồng Phú
Pháp Tự: Thông Trạch – 通凙
Pháp Hiệu: Phi Trạch – 非凙
xuất gia: 06.2.2008
Thọ Sa Di: 26.6.2008
Thọ Tỳ Kheo: 01.7.2009

Xem (5216)