ThichNu-ThongTinh

Sa Di Ni Thích Thông Tịnh

Đệ tử Thầy Hạnh Luận |

1 – Thích Nữ Thông Tịnh
Thế danh: Nguyễn Thị Danh Lam
Sanh: Năm 1982
Pháp Danh: Đồng Nghĩa
Pháp Tự: Thông Tịnh
Xuất gia: Ngày 21.04.2015
Thọ giới Sa Di Ni: 21.04.2015 tại chùa Phật Quang, Göteborg, Thụy Điển.

Xem (5397)