Thích Thông Giáo

Tỳ kheo Thích Thông Giáo

Đệ tử Thầy Hạnh Giới |

1 – Thích Thông Giáo
Thế danh: Trần Hoàng Bảo
Pháp danh: Đồng Tín
Pháp tự: Thông Giáo
Sanh: 1984
Xuất gia: 22.02.2016
Thọ Sa Di: 22.07.2016 Thọ Tỳ Kheo: 29.06.2019 (Giới Đàn Quán Thông)

Tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Kinh Tế và Chính Trị tại Đại Học Kopenhagen (Đan Mạch).

Hiện đang tu học tại Tịnh Thất Viên Lạc và 2020 sẽ sang Đài Loan học tiếng Hoa và sau đó nhập Tu Viện Pháp Cổ Sơn để tu học.

Xem (4453)