Thích Thông Giáo

Thích Thông Giáo

Đệ tử Thầy Hạnh Giới |

1 – Thích Thông Giáo
Thế danh: Trần Hoàng Bảo
Pháp danh: Đồng Tín
Pháp tự: Thông Giáo
Sanh: Ngày 7.10.1984
Xuất gia: 22.02.2016
Thọ Sa Di: 22.07.2016

Xem (3542)