Thich_ThienThanh

Thích Thiện Thành

Đệ tử HT Phương Trượng |

2 – Thích Thiện Thành
Chú Thiện Thành
Thế Danh: Nguyễn Văn Tâm
Pháp Danh: Thiện Thành
Xuất gia ngày 3.11.1985. Hoàn tục 1987.

Xem (5397)