Thich_ThienNam

Thích Thiện Nam

Đệ tử HT Phương Trượng |

3 – Thích Thiện Nam
Chú Thiện Nam
(Người Đức) Thế Danh: Görtz
Pháp Danh: Thiện Nam
Xuất gia: Năm 1988.
Hoàn tục năm 1988. (người Đức)

Xem (4731)