Thích Thánh Trí

Thích Thánh Trí

Y chỉ HT Phương Trượng |

7 – Thích Thánh Trí
Thế danh: Nguyễn Dũng Nam
Sanh ngày: 18.8.1979
Pháp danh: Thánh Trí
Pháp tự: Hoa Nghiêm
Pháp hiệu: Giác Luật
Xuất gia: Năm 1994
Thọ Sa Di: Năm 1996
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2000

Xem (5457)