Thích Thông Chơn

Thích Nữ Thông Chơn

đã Y chỉ với vị khác |

Thế Danh: Võ Thị Hoàng Mai
Pháp Danh: Thiện Kiến, Đồng Kiến
Pháp Tự: Thông Chơn
(Bán thế) xuất gia ngày 24.8.2008,
thọ Sa Di Ni ngày 4.7.2010, thọ Thức xoa: 2015

Xem (5269)