Thích Thông Chiếu

Sa Di Ni Thích Thông Chiếu

Đệ tử Thầy Hạnh Tấn |

5. Thế Danh: Nguyễn Thị Nhịnh
Sanh: 20.1.1945
Pháp Danh: Đồng Yến
Pháp Tự: Thông Chiếu – 通照
(Bán thế) xuất gia: 24.8.2008
Thọ Sa Di Ni: 04.07.2010

Xem (2843)