Thích Thông Chánh

Thích Nữ Thông Chánh

đã Y chỉ với vị khác |

Thế Danh: Nguyễn Thị Khánh
Pháp Danh: Đồng Kính
Pháp Tự Thông Chánh
(Bán thế) xuất gia 24.8.2008
Thọ Sa Di Ni ngày 04.07.2010

Xem (5057)