Thích Nữ Như Hạnh

Y chỉ HT Phương Trượng |

2 – Thích Nữ Như Hạnh
Thế Danh (?)
Pháp Tự: Như Hạnh
Pháp Hiệu: Giác Đoan
Xuất gia: Năm 1969
Thọ Sa Di: Ngày 19.5.1973
Thọ Thức Xoa: Ngày 5.5.1975
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.9.1981.

Xem (4953)