Thích Hạnh Trì

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì

Đệ tử HT Phương Trượng |

11 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì
Thế Danh Vũ Thị Lan Hương
Pháp Danh: Diệu Liên
Pháp Tự: Hạnh Trì
Pháp Hiệu: Giác Bình
xuất gia: Năm 2004
thọ Sa Di Ni: Ngày 3.7.2005
Thọ Thức Xoa: Ngày 8.7.2007
Thọ Tỳ Kheo Ni: Năm 2008.
Tiến sĩ, Giáo sư tại Đại Học Berkly, Hoa Kỳ.
Sáng lập Hội “Vì Hòa Bình Thế Giới” (I Am For World Peace Foundation).
P.O. Box 2188 Fremont, CA 94536; Tel. 510-790-2003, 408-772-2808; Email: info@im4worldpeace.org; Website: http://im4worldpeace.org/

Xem (5090)