Thích Hạnh Tịnh

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Tịnh

Đệ tử HT Phương Trượng |

2 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Tịnh
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Tịnh
Thế Danh: Âu Thị Ba
Pháp Danh: Diệu Thái
Pháp Tự: Hạnh Tịnh
Pháp Hiệu (?)
(bán thế) xuất gia: Năm 1988
Thọ Sa Di: Ngày 4.5.1990
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 30.7.1994
Viên tịch: Ngày 04.01.1998

Xem (5261)