Thích Hạnh Thông

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thông

Đệ tử HT Phương Trượng |

7 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thông
Thế Danh: Hồ Thị Em
Pháp Danh: Thị Khiêm
Pháp Tự: Hạnh Thông
Pháp Hiệu: Giác Pháp,
(Bán thế) xuất gia: Ngày 20.5.1999
Thọ Sa Di Ni: Ngày 2.7.2000
Thọ Thức Xoa: Ngày 7.3.2002
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005
Hiện tu tập tại Tu Viện Vô Lượng Thọ.

Xem (4756)