Thích Hạnh Thân

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thân

Đệ tử HT Phương Trượng |

10 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Thân
Thế Danh: Nguyễn Thị Hai
Pháp Danh: Thiện Giới
Pháp Tự: Hạnh Thân
Pháp Hiệu: Giác Ngạn
(Bán thế) xuất gia: Năm 2003
Thọ Sa Di Ni (?)
Thọ Thức Xoa (?)
Thọ Tỳ Kheo Ni: Năm 2008. Hiện đang ở Đan Mạch.

Xem (5172)