Thích Hạnh Niệm

Thức Xoa Thích Nữ Hạnh Niệm

Đệ tử HT Phương Trượng |

1 – Thức Xoa Ma Na Ni Thích Nữ Hạnh Niệm
Thức Xoa Ma Na Thích Nữ Hạnh Niệm
Thế Danh: Huỳnh Thị Dậu
Pháp Danh: Diệu Niên
Pháp Tự: Hạnh Niệm
(bán thế) xuất gia: Năm 1987
Thọ Sa Di Ni: Ngày 5.5.1988
Viên tịch: Ngày 03.01.1998

Xem (4182)