Thích Hạnh Như

Thích Nữ Hạnh Như

Đệ tử HT Phương Trượng |

Xem (1020)

36 Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hạnh Như.
Thế Danh Lê Thị Tâm (sanh ngày 18.02.1955)
Pháp Danh Diệu Giác
Pháp Tự Hạnh Như,
(Bán thế) xuất gia ngày 23.5.1992,
thọ Sa Di ngày 4.9.1993.
Tịch ngày 09.07.1996 tại Roma.

Xem (1020)