Thích Hạnh Như

Sa Di Ni Thích Nữ Hạnh Như

Đệ tử HT Phương Trượng |

4 – Sa Di Ni Thích Nữ Hạnh Như
Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hạnh Như.
Thế Danh: Lê Thị Tâm
Pháp Danh: Diệu Giác
Pháp Tự: Hạnh Như,
(Bán thế) xuất gia: Ngày 23.5.1992,
Thọ Sa Di: Ngày 4.9.1993.
Viên tịch: Ngày 09.07.1996 tại Roma.

Xem (4174)