Thích Hạnh Ngọc

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngọc

Đệ tử HT Phương Trượng |

4 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngọc
Thế Danh: Huỳnh Tường Hoan
Pháp Danh: Diệu Bích
Pháp Tự: Hạnh Ngọc
Pháp Hiệu: Giác Đạo
Sinh ngày: 14.1.1930 (canh Ngọ)(Bán thế) xuất gia: Ngày 23.5.1992
Thọ Sa Di Ni: Ngày 4.9.1993,
Thọ Thức Xoa Na: Ngày 14.10.1997
Thọ Tỳ Kheo Ni ngày 11.11.1998.
Viên tịch: 26.8.2020 (8.7 Canh Tý)

Xem (5285)