Thích Hạnh Ngộ

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngộ

Đệ tử HT Phương Trượng |

9 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ngộ
Thế Danh: Lê Thị Lan
Pháp Danh: Diệu Cam
Pháp Tự: Hạnh Ngộ
Pháp Hiệu: Giác Chơn
(Bán thế) xuất gia: Ngày 20.5.1999
Thọ Sa Di Ni: Ngày 2.7.2000
Thọ Thức Xoa: Ngày 7.3.2002
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005.
Hiện tu tập tại Chùa Viên Giác.

Xem (1963)