Thích Hạnh Khánh

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh

Đệ tử HT Phương Trượng |

2 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Khánh
Thế Danh: Trịnh Thị Kim Cương
Pháp Danh: Thiện Ngân
Pháp Tự: Hạnh Khánh
Pháp Hiệu: Giác Niệm,
xuất gia: Ngày 25.7.1991,
Thọ Sa Di Ni: Ngày 25.2.1994,
Thọ Thức Xoa: Ngày 12.2.1996,
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 11.11.1998. (Xuất gia với Ni sư Thanh Hà). Trụ trì Chùa Quan Thế Âm tại Đan Mạch.

Xem (5150)