Thích Hạnh Châu

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Châu

Đệ tử HT Phương Trượng |

3 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Châu
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Châu
Thế Danh: Đỗ Thị Mượn
Pháp Danh: Tâm Quảng
Pháp Tự: Hạnh Châu
Pháp Hiệu: Giác Ngọc
(bán thế) xuất gia: năm 1988
Thọ Sa Di Ni: Ngày 4.5.1990
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 30.7.1994
Viên tịch: Ngày 5.9.2009. Thượng thọ 90 tuổi.

Xem (4629)