Thich_Hanh-Binh

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Bình

Đệ tử HT Phương Trượng |

8 – Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Hạnh Bình
Thế Danh: Lê Thị Quý Hòa
Pháp Danh: Tâm Phương
Pháp Tự: Hạnh Bình
Pháp Hiệu: Giác Tịnh
(Bán thế) xuất gia: Ngày 20.5.1999
Thọ Sa Di Ni: Ngày 2.7.2000,
Thọ Thức Xoa: Ngày 7.3.2002
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005.
Hiện tu tập tại Chùa Viên Giác.

Xem (5019)