Thích Nữ Hạnh Ân

Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ân

Đệ tử HT Phương Trượng |

1 – Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hạnh Ân
Thế Danh: Chung Thị Khoảnh
Pháp Danh: Diệu Hiếu
Pháp Tự: Hạnh Ân
Pháp Hiệu: Giác Hạnh
(bán thế) xuất gia năm 1988
Thọ Sa Di Ni ngày 4.5.1990
Thọ Tỳ Kheo Ni ngày 30.7.1994
Hiện tu tập tại Chùa Viên Giác.

Xem (4818)