Thích Giác Ý

Thích Nữ Giác Ý

Y chỉ HT Phương Trượng |

1 – Thích Nữ Giác Ý
Thế Danh: Võ Thị Hồng Nga
Pháp Danh: Minh Huệ
Pháp Tự: Như Mỹ
Pháp Hiệu: Giác Ý,
Xuất gia: Ngày 8.10.1975
Thọ Sa Di: Ngày 25.4.1976,
Thọ Thức Xoa: Ngày 10.4.1978
Thọ Tỳ Kheo Ni: 3.9.1981. Tiến sĩ Phật học.

Xem (5115)