Thích Giác Hải

Thích Nữ Giác Hải

Y chỉ HT Phương Trượng |

4 – Thích Nữ Giác Hải
Thế Danh Dagma Waskönig (người Đức)
Pháp Danh: Doko
Pháp Hiệu: Giác Hải,
Thọ Thức Xoa: Ngày 3.7.2005,
Thọ Tỳ Kheo Ni: Ngày 3.7.2005

Xem (5965)