Thich_Chon-Toan

Thích Nữ Chơn Toàn

Y chỉ HT Phương Trượng |

3 – Thích Nữ Chơn Toàn
Thế Danh: Hồ Thị Kim Phụng
Sinh: Ngày 1.2.1972
Pháp Danh: Nguyên Hoàng
Pháp Tự: Chơn Toàn
Pháp Hiệu: Giác Mỹ
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1993
Tốt nghiệp Cử nhân Phật học năm 1997.
Hiện trú tại Chùa Thiên Hòa – Thành phố Nha Trang – Việt Nam.

Xem (5143)