Thích Minh Tâm

Thích Minh Tâm

Y chỉ HT Phương Trượng |

10 – Thích Minh Tâm
Thế Danh: Nguyễn văn
Sinh: Năm 1979
Pháp Danh: Tâm Ý
Pháp Tự: Minh Tâm
Pháp Hiệu: Giác Hiếu.
Xuất gia: Năm 1990
Thọ Sa Di: lúc 17 tuổi
Thọ Tỳ Kheo: Năm 1999. Tốt nghiệp Học Viện Vạn Hạnh khóa 6. Hiện đang tu học tại VA, USA.

Xem (4919)