Thích Không Tuệ

Y chỉ HT Phương Trượng |

1 – Thích Không Tuệ
Thế Danh: (?),
Pháp Danh: Từ Đức
Pháp Tự: Không Tuệ.

Xem (2064)