Thích Hạnh Vân

Tỳ kheo Thích Hạnh Vân

Đệ tử HT Phương Trượng |

4 – Tỳ kheo Thích Hạnh Vân
Thế Danh: Bùi Minh Khánh
Pháp Danh: Thiện Tường
Pháp Tự: Hạnh Vân
Pháp Hiệu: Giác Thủy
Xuất gia: Ngày 5.6.1994
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1994
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 11.11.1998.

Được tấn phong Trụ Trì Tu Viện Viên Đức Ravensburg vào mùa Vu Lan năm 2018.

Xem (5307)