Thích Hạnh Tuệ

Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ

Đệ tử HT Phương Trượng |

12 – Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ
Thế Danh: Nguyễn Hoàng Liên Sơn
Pháp Danh: Thiện Hải
Pháp Tự: Hạnh Tuệ
Pháp Hiệu: Giác Trung
Xuất gia: Ngày 20.12.2000
Thọ Sa Di: Ngày 1.7.2001
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 3.7.2005. Đã chăm lo Trung Tâm Tu Học Viên Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ trong 10 năm (2006 – 2015) và hiện là Tăng chúng chùa Viên Giác tại Hannover.

Xem (6456)