Thích Hạnh Từ

Thích Hạnh Từ

Đệ tử HT Phương Trượng |

5 – Thích Hạnh Từ
Tỳ Kheo Thích Hạnh Từ
Thế Danh: Hà Đình Khoa
Pháp Danh: Thiện Đức
Pháp Tự: Hạnh Từ
Pháp Hiệu: Giác Quang
Xuất gia: : Ngày 5.6.1994
Thọ Sa Di: Ngày 30.7.1994
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 10.7.1999. Hoàn tục năm 2010.

Xem (5903)