Thích Hạnh Thức

Tỳ kheo Thích Hạnh Thức

Đệ tử HT Phương Trượng |

11 – Tỳ kheo Thích Hạnh Thức
Thế Danh: Nguyễn Hiển
Pháp Danh: Minh Vinh
Pháp Tự: Hạnh Thức
Pháp Hiệu: Giác Duy
(bán thế) xuất gia: Ngày 27.10.1999
Thọ Sa Di: Ngày 2.7.2000
Thọ Tỳ Kheo: Ngày 7.3.2002. Hiện là Tăng chúng chùa Viên Giác.

Xem (5218)