Thích Hạnh Tâm

Tỳ kheo Thích Hạnh Tâm

Đệ tử HT Phương Trượng |

14 – Tỳ kheo Thích Hạnh Tâm
Thế Danh: Trần Lê Minh Đức
Pháp Danh: Thiện Chánh
Pháp Tự: Hạnh Tâm
Pháp Hiệu: Giác Ý
Xuất gia: Năm 2003
Thọ Sa Di: Ngày 31.8.2004
Thọ Tỳ Kheo: Năm 2008, đã chăm sóc Tu Viện Viên Đức trong vòng 10 năm.

Xem (5441)